موڵکە تایبەتەکان

ئەم موڵکانە به کەمتین نرخ ئەفرۆشرێن

خانوو بۆفرۆشتن لە بەکرەجۆی تازە لە5 کان
82,500 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لە بەکرەجۆی تازە لە5 کان

مەتر
125
مەتر بینا
120
کۆدی موڵک
1614
خانوو بۆفرۆشتن لەئارۆ سیتی پشتی راپەرین
100,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەئارۆ سیتی پشتی راپەرین

مەتر
240
مەتر بینا
204
کۆدی موڵک
1613
خانوو بۆفرۆشتن لەشیخ عەباس نزیک جادەی  شەستی
55,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەشیخ عەباس نزیک جادەی شەستی

مەتر
120
مەتر بینا
110
کۆدی موڵک
1612
زەوی بۆفرۆشتن لەتاسلوجە بەنی دائيرةى مرورو دەرگای فەرماندەی گشتی
15,000 دۆلار
فرۆشتن

زەوی بۆفرۆشتن لەتاسلوجە بەنی دائيرةى مرورو دەرگای فەرماندەی گشتی

مەتر
150
مەتر بینا
150
کۆدی موڵک
1611
شوقە بۆفرۆشتن لە ئاسۆی گەشە گۆرینەوە ئەکەین بەخانوو
34,000 دۆلار
فرۆشتن

شوقە بۆفرۆشتن لە ئاسۆی گەشە گۆرینەوە ئەکەین بەخانوو

مەتر
120
مەتر بینا
120
کۆدی موڵک
1610
خانوو بۆفرۆشتن لەراپەرین باوە گیلدی نزیک مزگەوتەکەی باوەگیلدی
85,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەراپەرین باوە گیلدی نزیک مزگەوتەکەی باوەگیلدی

مەتر
150
مەتر بینا
145
کۆدی موڵک
1607
خانوو بۆفرۆشتن لە سلیمانی گەرەکی زیرینۆک
105,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لە سلیمانی گەرەکی زیرینۆک

مەتر
150
مەتر بینا
145
کۆدی موڵک
1606
خانوو بۆفرۆشتن لەیالەکەی خەبات بەکامل ئەساسی مالەوە
90,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەیالەکەی خەبات بەکامل ئەساسی مالەوە

مەتر
171
مەتر بینا
160
کۆدی موڵک
1605
باخ خانوو بۆفرۆشتن لەکانی بەردینەی خواروو
35,000 دۆلار
فرۆشتن

باخ خانوو بۆفرۆشتن لەکانی بەردینەی خواروو

مەتر
2,500
زمەتربینا
120
کۆدی موڵک
1604
زەوی بۆفرۆشتن لەسلیمانی ناوجەی پیشە سازی خوار سایلۆکە
95,000 دۆلار
فرۆشتن

زەوی بۆفرۆشتن لەسلیمانی ناوجەی پیشە سازی خوار سایلۆکە

مەتر
188
مەتر بینا
188
کۆدی موڵک
1603
خانوو بۆفرۆشتن لەراپەرین نزیک کۆمیتەکە
105,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەراپەرین نزیک کۆمیتەکە

مەتر
130
مەتر بینا
125
کۆدی موڵک
1601
خانوو بۆفرۆشتن لە گەرەکی کانی کوردە کامل مواسەفات
75,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لە گەرەکی کانی کوردە کامل مواسەفات

مەتر
120
مەتر بینا
115
کۆدی موڵک
1599
خانوو بۆفرۆشتن لەگەرەکی سەرجنار نزیک مزگەوتی مەولەوی
135,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەگەرەکی سەرجنار نزیک مزگەوتی مەولەوی

مەتر
220
مەتر بینا
180
کۆدی موڵک
1597
خانوو بەحسابی زەوی بۆفرۆشتن لە زیرینۆک نزیک شوقەکانی یەکگروتوو
75,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بەحسابی زەوی بۆفرۆشتن لە زیرینۆک نزیک شوقەکانی یەکگروتوو

مەتر
160
مەتر بینا
150
کۆدی موڵک
1595
خانوو بۆفرۆشتن لە سەرداوئاوا خوار مەعرەزی علوجەکان نزیک مزگەوتەکە
25,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لە سەرداوئاوا خوار مەعرەزی علوجەکان نزیک مزگەوتەکە

مەتر
100
مەتر بینا
98
کۆدی موڵک
1594
خانوو بۆفرۆشتن لەکاریزە وشک کۆلانی تەنکیە ئاوەکە
110,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەکاریزە وشک کۆلانی تەنکیە ئاوەکە

مەتر
120
مەتر بینا
115
کۆدی موڵک
1593
خانوو بۆفرۆشتن لەگەرەکی راپەرین بەری مەتار پشتی کۆمپانیای بیستون
130,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەگەرەکی راپەرین بەری مەتار پشتی کۆمپانیای بیستون

مەتر
200
مەتر بینا
190
کۆدی موڵک
1592
خانوو بۆفرۆشتن لە ٤٩ کانی راپەرین نزیک مزگەوتی ریدین
62,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لە ٤٩ کانی راپەرین نزیک مزگەوتی ریدین

مەتر
136
مەتر بینا
130
کۆدی موڵک
1591
شوقە بۆ فرۆشتن لە گوڵی شار
37,000 دۆلار
فرۆشتن

شوقە بۆ فرۆشتن لە گوڵی شار

مەتر
100
مەتر بینا
100
کۆدی موڵک
1590
خانوو بۆفرۆشتن لەگەرەکی تاڤگە نزیک مەرکەزەکە
110,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەگەرەکی تاڤگە نزیک مەرکەزەکە

مەتر
200
مەتر بینا
185
کۆدی موڵک
1589
خانوو بۆ فرۆشتن لە 2 کانی مەلادواد نزیک مزگەوتەکە  نزیک پارکی شار
50,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆ فرۆشتن لە 2 کانی مەلادواد نزیک مزگەوتەکە نزیک پارکی شار

مەتر
100
مەتر بینا
98
کۆدی موڵک
1588
خانوو بۆفرۆشتن لەبەکرەجۆ نزیک مزگەوتی حاجی سەردار
27,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەبەکرەجۆ نزیک مزگەوتی حاجی سەردار

مەتر
55
مەتر بینا
54
کۆدی موڵک
1587
خانوو بۆ فرۆشتن لە سەوبیست نزیک سەماوات
13,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆ فرۆشتن لە سەوبیست نزیک سەماوات

مەتر
100
مەتر بینا
98
کۆدی موڵک
1586
خانوو بۆفرۆشتن لە کانی گۆمە یەک کۆلان لەقیرەوە دورە
80,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لە کانی گۆمە یەک کۆلان لەقیرەوە دورە

مەتر
220
مەتر بینا
200
کۆدی موڵک
1585
خانوو بۆفرۆشتن لە سەرداوئاوا خوار مەعرەزی علوجەکان نزیک مزگەوتەکە
32,500 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لە سەرداوئاوا خوار مەعرەزی علوجەکان نزیک مزگەوتەکە

مەتر
150
مەتر بینا
140
کۆدی موڵک
1584
خانوو بۆفرۆشتن لە گوندی بابان نزیک عەوال و بەکرەجۆ
60,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لە گوندی بابان نزیک عەوال و بەکرەجۆ

مەتر
200
مەتر بینا
170
کۆدی موڵک
1580
خانوو بۆ فرۆشتن لەکانی سپیکە نزیک مزگەوتی عمەری حاجی بارام
45,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆ فرۆشتن لەکانی سپیکە نزیک مزگەوتی عمەری حاجی بارام

مەتر
80
مەتر بینا
78
کۆدی موڵک
1579
خانوو بۆفرۆشتین لە کانی گۆمە نزیک مارکیتی ئەژیار
55,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتین لە کانی گۆمە نزیک مارکیتی ئەژیار

مەتر
200
مەتر بینا
190
کۆدی موڵک
1578
خانوو بۆفرۆشتن لەگەرەکی سەرجنار نزیک مزگەوتی مەشخەلان
85,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەگەرەکی سەرجنار نزیک مزگەوتی مەشخەلان

مەتر
112
مەتر بینا
108
کۆدی موڵک
1577
زەوی بۆفرۆشتن لە ژالەی خواروو کۆتای قیرەکە
24,000 دۆلار
فرۆشتن

زەوی بۆفرۆشتن لە ژالەی خواروو کۆتای قیرەکە

مەتر
167
مەتر بینا
167
کۆدی موڵک
1575
خانوو بۆفرۆشتن لەگەرەکی مامە یارە بەرامبەر نەخۆشخانەی فاروق
80,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەگەرەکی مامە یارە بەرامبەر نەخۆشخانەی فاروق

مەتر
200
مەتر بینا
190
کۆدی موڵک
1571
خانوو بۆفرۆشتن لە فەرەجاوا نزیک سەیتەرەکەی سلیمانی عەربەت
31,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لە فەرەجاوا نزیک سەیتەرەکەی سلیمانی عەربەت

مەتر
200
مەتر بینا
180
کۆدی موڵک
1570
خانوو بۆفرۆشتن لەکەنەسورە سی کۆلان خوار بازارەکە
35,000 دۆلار
فرۆشتن

خانوو بۆفرۆشتن لەکەنەسورە سی کۆلان خوار بازارەکە

مەتر
85
مەتر بینا
83
کۆدی موڵک
1569